چارت آموزشی VCVs

( Level 1 ( 1-2-3-4-5-6-7

Units VCV1
term
VCV2
term
VCV3
term
VCV4
term
VCV5
term
VCV6
term
1-2-3-4-5 1 5 9 13 17 21
6-7-8-9-10 2 6 10 14 18 22
11-12-13-14-15 3 7 11 15 19 23
16-17-18-19-20 4 8 12 16 20 24

چارت آموزشی VCV Plus

( Level 2 ( 8-9-10

Units VCVPlus1
term
VCVPlus2
term
VCVPlus3
term
1-2-3-4-5 1 5 9
6-7-8-9-10 2 6 10
11-12-13-14-15 3 7 11
16-17-18-19-20 4 8 12

چارت آموزشی Prime

( Level 3 ( 1-2

Units term term term
1-2-3-4-5 25 29 33
6-7-8-9-10 26 30 34
11-12-13-14-15 27 31 35
16-17-18-19-20 28 32 36

چارت آموزشی Solution

( Level 4 ( 1-2-3

Units Elementary Pre-inter Inter Upper- Inter advance
Intro -1 term term term term term
2-3 37 42 47 52 57
4-5 38 43 48 53 58
6-7 39 44 49 54 59
8-9 40 45 50 55 60
Gap and presentation 41 46 51 56 61
بستن منو